ช่องทางการร้องเรียน

บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ช่องทางการร้องเรียน

ท่านสามารถร้องเรียน แจ้งเบาะแส สอบถามข้อมูล หรือให้ข้อเสนอแนะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ

แจ้งเบาะแส / การรับร้องเรียนการทุจริต / และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและส่งมาได้ที่บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36 หมู่ที่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

E-mail:  chalermpon.k@panelesmatic.com

แจ้งถอดถอนความยินยอมการเก็บ การใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36 หมู่ที่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์: 0-2965-5578-9, 0-2965-5582-4 ต่อ 410

E-mail:  chalermpon.k@panelesmatic.com

แจ้งร้องเรียนการบริการ / ติดต่อหลังการขาย

บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 36 หมู่ที่ 7 ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เบอร์โทรศัพท์: 0-2965-5578-9, 0-2965-5582-4 ต่อ 312 หรือ 098-907-7758

E-mail: sales.support@panelesmatic.com