คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

นายพิเศษ จียาศักดิ์

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

=
นายกานต์  ชูเศรษฐการ

นายกานต์ ชูเศรษฐการ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  /ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์

นางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางจูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์

นางจูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล

นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล

กรรมการ

นายอมร กิจเครือ

นายอมร กิจเครือ

กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร

นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์

นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี / กรรมการบริหาร / เลขานุการบริษัท

นางสาวญาณิดา อารีกุล

นางสาวญาณิดา อารีกุล

กรรมการ / กรรมการบริหาร