PANEL : PanelesMatic Solutions
เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

PANEL

บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
PanelesMatic Solutions Public Co.,Ltd

PanelesMatic Solutions
เดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

บริษัท เพเนเลส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ PANEL ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยแต่งตั้งให้บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จำกัด (S14) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยวัตถุประสงค์ในการเข้าตลาดเพื่อ“เร่งขยายโรงงาน – ลงทุนเครื่องจักร เพิ่มศักยภาพการผลิต และรองรับโอกาสการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต”

โดย PanelesMatic Solutions เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO จำนวน 50 ล้านหุ้นคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดสินค้าอุตสาหกรรม นับเป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจให้เติบโตตามเป้าหมาย ตลอดจนขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน และเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ร่วมเติบโตไปพร้อมกับ PanelesMatic Solutions

ผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ https://www.panelesmatic.com และที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ www.set.or.th