เลือกหน้า

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 13 มี.ค. 2567 ประเภท : XM

2,020

100.00

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float)

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 13 มี.ค. 2567

1,952

28.15

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 13 มี.ค. 2567 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

2,020

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

100.00

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 13 มี.ค. 2567

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

1,952

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float)

28.15

ลำดับผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้น (หุ้น)%หุ้น
1นาย อังสุรัสมิ์ อารีกุล63,000,00033.16
2MRS. JULIA W PETPAISIT56,140,00029.55
3นาย อมร กิจเครือ14,000,000 7.37
4น.ส. มาริษา กิจเครือ3,371,000 1.77
5นาย ขจรเกียรติ อึ้งอร่าม2,000,0001.05
6นาย พรอนันต์ ธัญธีรพันธุ์1,700,000 0.89
7นาย สมชาย ธนารักษ์1,300,0000.68
8นาย ณรัก เลิศโภคานนท์1,200,0000.63
9นาย เกรียงไกร หาญนันทวิวัฒน์1,135,100 0.60
10นาย ธนการ ดำรงรัตน์1,000,000 0.53
11นาง ศิริวรรณ จึงธีรพานิช1,000,000 0.53
12นาย เสริมวิทย์ โอสถศิลป์1,000,000 0.53