เลือกหน้า

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

             บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ (หากกำหนดไว้และหากมี) อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลได้โดยพิจารณาจากผลประกอบการ ฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ แผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการตลาดหรือภาวะเศรษฐกิจ