ประกาศแปรสภาพบริษัทเป็น บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศแปรสภาพบริษัทเป็น บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ประกาศแปรสภาพบริษัทเป็น บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เนื่องด้วยบริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพจากชื่อเดิม บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยชื่อว่า “บริษัท...