ประกาศแปรสภาพบริษัทเป็น
บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศแปรสภาพบริษัท
เป็น บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วยบริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพจากชื่อเดิม บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยชื่อว่า “บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
โดยบริษัทจะรับโอนไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ทั้งหมดของบริษัท ฯ ดังนั้นการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการใด ๆ ทางธุรกิจระหว่างท่านและบริษัทที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป การทำนิติกรรมหรือธุรกรรมใด ๆ กับบริษัท รวมถึงการออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หรือการส่งเอกสารใด จะเปลี่ยนเป็น
บริษัท เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
36 หมู่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย
36 Moo 7 Bangtalat, Ampur Pakkret, Nonthaburi 11120

 

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ